Warehouse Development eXperts
Zmień język
Sklep wozki.wdx.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszego sklepu z wózkami widłowymi.

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych

Oferujemy usługę przeglądów regałów magazynowych, która spełnia wytyczne i warunki, jakie stawia norma PN-EN 15635. Przegląd regałów realizowany przez ekspertów WDX przebiega zgodnie ze szczegółowym protokołem i kończy się umieszczeniem naklejki kontrolnej.

Użytkownik systemu składowania – regałów czy też antresoli magazynowej – jest zobligowany do wykonywania cyklicznie technicznej inspekcji systemu regałowego w odstępach maksymalnie 12 miesięcy. Przegląd roczny może wykonać jedynie zewnętrzy ekspert posiadający stosowne kwalifikacje.

Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie rynkowe oraz wysoce wyspecjalizowany zespół inżynierów – przeglądy techniczne regałów magazynowych realizujemy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

Protokół z przeglądu regałów magazynowych

Protokół z przeglądu regałów magazynowych

Przegląd regałów magazynowych polega na dokładnej weryfikacji stanu technicznego stalowych konstrukcji statycznych, które są obsługiwane przez środki transportu wewnętrznego i kończy się sporządzeniem protokołu. Okresowa kontrola systemu regałowego realizowana przez ekspertów WDX odbywa się bez zakłócania działań operacyjnych obiektu. Następuje klasyfikacja uszkodzeń w oparciu o trójpoziomową kategoryzację ryzyka:

  • poziom zielony – wszystkie kluczowe parametry w normie,
  • poziom żółty – zachodzi konieczność wymiany poszczególnych komponentów,
  • poziom czerwony – należy natychmiast wyłączyć regał z użytku.

Protokół obejmuje opis i zestawienie elementów do wymiany lub uzupełnienia oraz zalecenia pokontrolne.

Przegląd regałów, a bezpieczeństwo w magazynie

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i towaru w magazynie jest obowiązkiem kadry zarządzającej – bardzo dobry stan techniczny wyposażenia hali powinien być jednym z priorytetów każdego pracodawcy. Przeglądy regałów magazynowych pozwalają eliminować zbędne ryzyko poprzez:

  • identyfikację uszkodzeń i nieprawidłowości,
  • sprawdzenie kompletności poszczególnych elementów regałów,
  • pomiar odchylenia od pionu wybranych słupów,
  • kontrolę poprawności wykonanego montażu regałów,
  • weryfikację dokumentacji i oznakowania,
  • diagnozę zagrożenia i przygotowanie zaleceń wpływających na poziom bezpieczeństwa w obiekcie.

Przegląd regałów magazynowych – podstawa prawna

Do obowiązków pracodawcy należy systematyczne weryfikowanie poziomu bezpieczeństwa – ze szczególnym naciskiem na stan techniczny urządzeń. Miejsce pracy powinno być utrzymane w czystości – należy zapewnić okresowe remonty i konserwacje. Powyższe zasady wynikają bezpośrednio z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższą podstawę prawą doprecyzowuje Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Według normy PN-EN 15635, podmiot zarządzający magazynem powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemu składowania – Person Responsible for Storage Equipment Safety (PRSES), a przegląd regałów powinien zostać przeprowadzony przynajmniej raz na 12 miesięcy, przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Przeglądy regałów wysokiego składowania

Jako czołowy dostawca regałów magazynowych wykonujemy przeglądy wszystkich standardowych konstrukcji stalowych – w tym wysokiego składowania. Należy pamiętać, że pod obowiązek przeglądu technicznego podlegają również regały półkowe oraz antresole i pozostała zabudowa wielopiętrowa. Wczesne zdiagnozowanie uszkodzeń pozwala redukować przyszłe koszty poważnych uszkodzeń oraz eliminować potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życie personelu. Posiadamy oddziały na terenie całego kraju: Warszawa, Poznań, Łódź, Katowice, Gdańsk, Wrocław oraz mobilny zespół techniczno-serwisowy.

Konstrukcje stalowe stanowią główny obszar działalności WDX – projektujemy, produkujemy, wdrażamy oraz realizujemy przeglądy eksperckie. Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, który przybliży Wam profil naszej firmy.