Warehouse Development eXperts
Zmień język

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest WDX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym o celach ich przetwarzania oraz przysługujących Państwu prawach wynikających z RODO, znajdują się w klauzuli informacyjnej niżej:

 Informacje dotyczące Twoich danych osobowych

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest WDX S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: odo@wdx.pl. 

2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 • Jeżeli jesteś stroną umowy zawartej z Administratorem:

Jeśli jesteś stroną umowy zawartej z Administratorem lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży,
 2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w tym prowadzenia rachunkowości
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
 3. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 • Jeżeli reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Administratora lub występujesz w imieniu innego podmiotu:

Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Administratora lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.

Dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, w tym prowadzenia rachunkowości.
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
 2. prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

 • Jeżeli jesteś osobą składającą reklamację:

Jeśli jesteś osobą składającą reklamacje dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne podane w zgłoszeniu reklamacyjny. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od podmiotu, który reprezentujesz.

Dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na rozpatrzeniu reklamacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na rozpatrzeniu reklamacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji.

3. Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Dostęp do danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające je w imieniu Administratora w tym. m.in. podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.  Dane osobowe mogą także być przekazywane uprawnionym do tego organom państwowym oraz podmiotom obsługującym przesyłki.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

4. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych?

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W przypadku złożonych reklamacji dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z przepisów prawa, związanych ze złożoną reklamacją, zgłoszeniem.

6. Czy będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Pliki Cookie

W tej witrynie stosujemy pliki cookie do gromadzenia informacji o tym, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z naszej witryny internetowej. Dzięki tym informacjom na bieżąco ulepszamy działanie witryny oraz zapewniamy użytkownikom optymalne warunki korzystania z serwisu i oferty. Klikając Akceptuj, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas plików cookie. Aby zarządzać wykorzystywanymi przez nas plikami cookie, prosimy kliknąć Ustawienia.

Poniższy panel umożliwia dostosowanie preferencji dotyczących zgody na korzystanie z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób te moduły śledzące nam pomagają i jak działają, zapoznaj się z polityką cookie. Możesz przejrzeć i zmienić swoje wybory w dowolnym momencie.