Przeglądy eksperckie regałów - WDX

Przeglądy eksperckie regałów

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i towaru w magazynie jest obowiązkiem i z pewnością priorytetem każdego pracodawcy. W jego gestii leży dbałość o to, aby wszelkie urządzenia magazynowe, w tym również regały, nie stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.

Doświadczony partner

WDX S.A. jako producent regałów magazynowych z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży magazynowania, oferuje przeglądy eksperckie regałów magazynowych spełniające wytyczne i warunki, jakie stawia norma PN-EN 15635:2010. Norma ta nakazuje wykonanie przeglądu eksperckiego, który może wykonać tylko osoba kompetentna w odstępach maksymalnie 12 miesięcy. Przegląd przebiega zgodnie ze szczegółowym protokołem i jest zakończony umieszczeniem naklejki kontrolnej.

Przegląd obejmuje

Przegląd kończy się sporządzeniem protokołu z przeglądu wraz z klasyfikacją uszkodzeń w oparciu o trójpoziomową kategoryzację ryzyka (zielona, żółta, czerwona)

  • identyfikację uszkodzeń i nieprawidłowości,
  • sprawdzenie kompletności poszczególnych elementów regałów,
  • pomiar odchylenia od pionu wybranych słupów,
  • kontrolę poprawności wykonanego montażu regałów,
  • weryfikację dokumentacji i oznakowania,
  • przygotowanie raportu pokontrolnego.

Szczegóły oferty: +48 801 332 629, 602 614 094, info@wdx.pl

Protokół obejmuje również opis i zestawienie elementów do wymiany lub uzupełnienia oraz zalecenia pokontrolne.