Projekty logistyczne dla magazynów - WDX S.A.

Logistyka magazynowa, projekty

Projekt logistyczny - poziom I gratis!

W zdecydowanej większości przypadków klienci zadają nam pytania o konkretne elementy wyposażenia np. regały magazynowe. W firmie WDX nasi eksperci służą pomocą nie tylko w doradztwie w zakresie wyboru najbardziej optymalnych metod składowania (wyboru regałów półkowych, wspornikowych, wysokiego składowania, czy innych..) ale również wykonają bezpłatny projekt aranżacyjny 1 poziomu GRATIS!, który powstaje w oparciu o wstępną analizę badanego obiektu oraz wytyczne klienta. Jest to bardzo istotny etap, w którym indywidulane podejście do każdego z naszych klientów pozwala na stworzenie optymalnego rozwiązania ze względu na wyznaczone kryteria. Często błędnie zdefiniowane rozwiązania instalacji regałowych mogą być bardzo kosztowne – nie tylko ze względu na straty finansowe, ale także czas, który tracimy w wyniku zbędnych lub niekorzystnych procesów magazynowych.

Projekt poziomu drugiego optymalizuje wykorzystanie kubatury magazynu. Wyznacza jego zagospodarowanie na podstawie pogłębionej analizy procesów magazynowych, analizy asortymentu, określenia bezpiecznego poziomu zapasów, specyfiki towarów oraz struktury dostaw i wysyłek.

Projekt logistyczny trzeciego poziomu jest dodatkowo rozszerzony o szczegółowe opracowanie technologii transportu wewnętrznego i magazynowania, wyznaczenie pracochłonności, liczby pracowników i urządzeń potrzebnych do prawidłowej pracy magazynu, a także określenie parametrów oraz wskaźników ekonomicznych i technicznych dotyczących funkcjonowania całego magazynu. Ponadto sporządzana jest karta procesu przepływu ładunków w badanym obiekcie wraz z jej szczegółowym opisem.

Gotowy projekt logistyczny to część zarówno graficzna jak i opisowa zawierająca wcześniej przeanalizowane wartości liczbowe przedstawione m.in. w formie wykresów, diagramów czy harmonogramów. Pozwala to na wizualizację badanej infrastruktury magazynowej i procesów w niej zachodzących z analitycznego punktu widzenia.

Projekty logistyczne, magazynowe, technologiczne

Projekty logistyczne są flagowym produktem WDX S.A. i pierwszym krokiem do poprawienia przeprowadzonej inwestycji w magazyn. Projekt logistyczny to dokumentacja opisowa i graficzna zawierająca rozwiązania w zakresie technologii składowania i transportu wewnętrznego oraz organizacji pracy magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Dzięki naszym projektom powstają w pełni zoptymalizowane magazyny o maksymalnej wydajności, a system magazynowania jest ściśle połączony z dystrybucją, co w znaczący sposób upraszcza i skraca czas trwania procesów logistycznych.

Wykazano, że logistyka, jako element łączący firmę ze środowiskiem dostawców i odbiorców, staje się wizytówką poziomu jej organizacji i stosowanego systemu jakości, czyli wartości często decydujących o wyborze partnera do współpracy biznesowej.

Jakie korzyści wynikają z projektu logistycznego?

Całościowe spojrzenie na proces inwestycyjny z punktu widzenia projektu logistycznego przed budową magazynu lub jego istotną modernizacją daje unikalną możliwość minimalizacji czasu i kosztów przedsięwzięcia.
 • Wyższe bezpieczeństwo pracy.
 • Wyższa efektywność procesów logistycznych.
 • Wyższy stopień wykorzystania powierzchni magazynowej.
 • Wyższy stopień mechanizacji i automatyzacji.
 • Lepsza organizacja czasu pracy pracowników.
 • Racjonalny dobór i wykorzystanie środków transportowych.
 • Redukcja łącznych kosztów inwestycji i eksploatacji magazynu.
 • Znacznie krótszy czas procesu inwestycyjnego.

Etapy procesu projektowania logistycznego

Etap 1 - Analiza danych wejściowych i stanu istniejącego

Współpracę z każdym klientem musi rozpoczynać określenie podstawowego celu projektu oraz celów warunkowych i posiadanych ograniczeń.

Celem może być maksymalizacja pojemności magazynu i osiągnięcie określonej przez klienta wielkości natężenia przepływu materiałów przy ograniczonym obszarze do zagospodarowania, i ograniczonej dostępności do asortymentu.

Weryfikacja i identyfikacja danych

Po ustaleniu głównego celu projektu kolejny krok stanowi weryfikacja i identyfikacja danych wejściowych posiadanych przez klienta, m.in.:

 • Ustalenie, jaki rodzaj towarów ma być składowany.
 • Jakie procesy magazynowe mają być realizowane w zakładzie.
 • Czy klient zna rozmiar natężenia przepływu materiałów i wielkość zapasów.
 • Czy plan magazynu jest już określony.

Dzięki temu możemy określić, jakie analizy należy przeprowadzić.

Etap 2 - Analiza towarowa i wielkości przepływów

W skład danej analizy, w zależności od potrzeb klienta i posiadanych już przez niego danych, może wchodzić:

a) Analiza towarów

W pierwszej kolejności następuje dokładna analiza składowanych materiałów, w której dokonuje się określenia właściwości ładunków i ich podziału na grupy towarowe. Następnie rozlokowuje się grupy asortymentowe w strefach funkcjonalnych. Kolejnym etapem umożliwiającym dalsze działania jest wyliczenie natężenia przepływu ładunków – na wejściu przy dostawach i wyjściu przy wysyłkach.

b) Poziomy bezpieczeństwa

Wyznaczenie bezpiecznych poziomów zapasów dla poszczególnych grup asortymentowych wykonywane jest za pomocą analizy natężenia przepływu materiałów oraz zaawansowanych metod statystycznych. Pod uwagę brane są dane dotyczące przeznaczenia zapasów, przyczyn ich utworzenia oraz szybkości obrotu.

c) Wyznaczenie stref magazynowych

Istotnym czynnikiem prowadzenia efektywnej gospodarki magazynowej jest wyznaczenie stref magazynowych, obliczenie ich wielkości oraz odpowiednie rozlokowanie na planie magazynu. Pozwala to zoptymalizować drogi transportowe i ścieżki kompletacji przy racjonalnym rozmieszczeniu towarów.

Etap 3 - Dobór wyposażenia magazynowego

Po przeanalizowaniu składowanych produktów i natężenia przeprowadzanych procesów kolejnym krokiem jest dobranie odpowiedniego wyposażenia magazynowego i przygotowanie jego specyfikacji technicznej, czyli tak zwany projekt aranżacyjny. W skład planu wyposażenia wchodzą:

a) System składowania

Optymalizacja powierzchni składowania przy wykorzystaniu najpowszechniej stosowanych w logistyce magazynowej systemów regałowych: systemów regałowych paletowych, półkowych, regałów wspornikowych oraz podestów wielopoziomowych dedykowanych do składowania towarów na kondygnacjach.

b) Systemy transportu

Właściwy dobór systemu transportu wewnętrznego dostosowanego do jednostek ładunkowych takich jak palety, paczki, pojemniki, umożliwia usprawnienie i przyspieszenie procesów transportu oraz kompletacji przy jednoczesnym uzyskaniu większego bezpieczeństwa towarów i pracowników.

c) Obsługa materiałów

Urządzenia do realizowania operacji magazynowych, które wchodzą w skład automatycznego systemu magazynowania, takie jak: owijarki, paskarki, wagi, drukarki, itp., pozwalają w stosunkowo krótkim czasie obniżyć koszty stałe i uzyskać wysokie wskaźniki efektywności magazynu.

d) Systemy automatyki

W ramach instalacji systemu przenośników oferujemy kompleksowe systemy sterowania i kontroli przepływu towarów umożliwiające zarządzanie transportem, buforowaniem i sortowaniem. Nasze systemy mogą współpracować z maszynami na liniach produkcyjnych, jak również komunikować się i współpracować z programami nadrzędnymi klasy WMS i MFC.

Etap 4 - Projektowanie magazynu. Dodatkowe opcje projektu

Podstawowy projekt magazynu może być poszerzony o opracowanie koncepcji architektonicznej magazynu oraz wytyczne do systemu informatycznego WMS.

a) Wytyczne do projektu WMS

W ramach oferty proponujemy opracowanie sposobu zarządzania magazynem za pomocą systemu informatycznego, co ułatwi procesy wewnątrz magazynowe i ograniczy liczbę zasobów ludzkich. W ramach usługi uzupełniającej projektowanie magazynów, oszacowujemy wytyczne do systemu informatycznego na podstawie wcześniej zrobionych obliczeń lub danych dostarczonych przez klienta oraz funkcje jakie powinien spełniać system informatyczny.

b) Koncepcja architektoniczna

Dla klientów rozpoczynających pracę z magazynem, jednak nie posiadających jeszcze hali magazynowej, stworzyliśmy ofertę projektu architektury obiektu i sposobu zagospodarowania terenu inwestycyjnego. Poza wyznaczeniem parametrów hali oraz układu dróg i placów manewrowych, opracowujemy szczegółowy projekt, w którego skład wchodzą plany: warunków ochrony pożarowej, instalacji elektrycznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Zakres prac

Całościowe spojrzenie na proces inwestycyjny z punktu widzenia projektu logistycznego przed budową magazynu lub jego istotną modernizacją daje unikalną możliwość minimalizacji czasu i kosztów przedsięwzięcia.
 • obliczenie pracochłonności procesów logistycznych,
 • dobór wyposażenia magazynowego,
 • specyfikacja techniczna zastosowanych urządzeń,
 • zestawienie nakładów inwestycyjnych,
 • określenie natężenia przepływu materiałów na wejściu i wyjściu,
 • wyznaczenie bezpiecznych poziomów zapasów,
 • rozlokowanie grup asortymentowych w strefach funkcjonalnych,
 • określenie wytycznych do systemu informatycznego,
 • określenie sposobu zarządzania magazynem za pomocą systemu informatycznego,
 • obliczenie ilości pracowników i urządzeń,
 • obliczenie wskaźników technicznych i ekonomicznych,
 • obliczenie pojemności i powierzchni magazynu,
 • zoptymalizowanie koncepcji architektonicznej hali magazynowej,
 • zestawienie kosztów eksploatacyjnych i operacyjnych.
//]]>