PL

Regały
magazynowe

Przeglądy eksperckie regałów

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i towaru w magazynie jest obowiązkiem i z pewnością priorytetem każdego pracodawcy. W jego gestii leży dbałość o to, aby wszelkie urządzenia magazynowe, w tym również regały, nie stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.

Doświadczony partner

WDX S.A. jako producent regałów magazynowych z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży magazynowania, oferuje przeglądy eksperckie regałów magazynowych spełniające wytyczne i warunki, jakie stawia norma PN-EN 15635:2010. Norma ta nakazuje wykonanie przeglądu eksperckiego, który może wykonać tylko osoba kompetentna w odstępach maksymalnie 12 miesięcy. Przegląd przebiega zgodnie ze szczegółowym protokołem i jest zakończony umieszczeniem naklejki kontrolnej.

Doświadczony partner

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 191, poz. 1596, Dz. U. z 2003 r. nr 178, poz. 1745) oraz znowelizowaną normą europejską PN-EN 15 635, na pracodawcy spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych.

Przegląd obejmuje

Przegląd kończy się sporządzeniem protokołu z przeglądu wraz z klasyfikacją uszkodzeń w oparciu o trójpoziomową kategoryzację ryzyka.

 • identyfikację uszkodzeń i nieprawidłowości,
 • sprawdzenie kompletności poszczególnych elementów regałów,
 • pomiar odchylenia od pionu wybranych słupów,
 • kontrolę poprawności wykonanego montażu regałów,
 • weryfikację dokumentacji i oznakowania,
 • przygotowanie raportu pokontrolnego.

Zapewniamy

Szczegóły oferty: +48 801 332 629, 602 614 094, info@wdx.pl

Protokół obejmuje również opis i zestawienie elementów do wymiany lub uzupełnienia oraz zalecenia pokontrolne.

 • wykwalifikowanych specjalistów,
 • przygotowanie listy zaleceń, co do dalszej eksploatacji regałów,
 • wykonanie przeglądów na terenie całego kraju,
 • konkurencyjne ceny,
 • indywidualne podejście do każdego zlecenia.

Obszary naszej oferty

Kompleksowe rozwiązania logistyki wewnątrzmagazynowej, wszystko w jednym miejscu!

Zamknij