PL

Projekty
logistyczne

Organizacja i projektowanie magazynów w systemie trójpoziomowego projektowania logistycznego.

Czym jest projekt logistyczny?

Czym jest projekt logistyczny?

Czym jest projekt logistyczny?

Projekty logistyczne są flagowym produktem WDX S.A. i pierwszym krokiem do poprawienia przeprowadzonej inwestycji w magazyn. Projekt logistyczny to dokumentacja techniczna zawierająca rozwiązania w zakresie technologii składowania i transportu wewnętrznego oraz organizacji pracy magazynu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Jakie korzyści wynikają z projektu logistycznego?

Całościowe spojrzenie na proces inwestycyjny z punktu widzenia projektu logistycznego przed budową magazynu lub jego istotną modernizacją daje unikalną możliwość minimalizacji czasu i kosztów przedsięwzięcia.

 • Wyższe bezpieczeństwo pracy.
 • Wyższa efektywność procesów logistycznych.
 • Wyższy stopień wykorzystania powierzchni magazynowej.
 • Wyższy stopień mechanizacji i automatyzacji.
 • Lepsza organizacja czasu pracy pracowników.
 • Racjonalny dobór i wykorzystanie środków transportowych.
 • Redukcja łącznych kosztów inwestycji i eksploatacji magazynu.
 • Znacznie krótszy czas procesu inwestycyjnego.

Etapy procesu projektowania logistycznego

Etap 1Werfyikacja danych wejściowych

Współpracę z każdym klientem musi rozpoczynać określenie podstawowego celu projektu oraz celów warunkowych i posiadanych ograniczeń.

Celem może być maksymalizacja pojemności magazynu i osiągnięcie określonej przez klienta wielkości natężenia przepływu materiałów przy ograniczonym obszarze do zagospodarowania, i ograniczonej dostępności do asortymentu.

Weryfikacja i identyfikacja danych

Po ustaleniu głównego celu projektu kolejny krok stanowi weryfikacja i identyfikacja danych wejściowych posiadanych przez klienta, m.in.:

 • Ustalenie, jaki rodzaj towarów ma być składowany.
 • Jakie procesy magazynowe mają być realizowane w zakładzie.
 • Czy klient zna rozmiar natężenia przepływu materiałów i wielkość zapasów.
 • Czy plan magazynu jest już określony.

  Dzięki temu możemy określić, jakie analizy należy przeprowadzić.

Weryfikacja i identyfikacja danych

Etap 2Analiza składowanych towarów

W skład danej analizy magazynowanych towarów, w zależności od potrzeb klienta i posiadanych już przez niego danych, może wchodzić:

Analiza towarów

W pierwszej kolejności następuje dokładna analiza składowanych materiałów, w której dokonuje się określenia właściwości ładunków i ich podziału na grupy towarowe. Następnie rozlokowuje się grupy asortymentowe w strefach funkcjonalnych. Kolejnym etapem umożliwiającym dalsze działania jest wyliczenie natężenia przepływu ładunków – na wejściu przy dostawach i wyjściu przy wysyłkach.

Analiza towarów

Poziomy bezpieczeństwa

Wyznaczenie bezpiecznych poziomów zapasów dla poszczególnych grup asortymentowych wykonywane jest za pomocą analizy natężenia przepływu materiałów oraz zaawansowanych metod statystycznych. Pod uwagę brane są dane dotyczące przeznaczenia zapasów, przyczyn ich utworzenia oraz szybkości obrotu.

Poziomy bezpieczeństwa

Wyznaczenie stref magazynowych

Istotnym czynnikiem prowadzenia efektywnej gospodarki magazynowej jest wyznaczenie stref magazynowych, obliczenie ich wielkości oraz odpowiednie rozlokowanie na planie magazynu.
Pozwala to zoptymalizować drogi transportowe i ścieżki kompletacji przy racjonalnym rozmieszczeniu towarów.

Wyznaczenie stref magazynowych

Etap 03Dobór wyposażenia magazynowego

Po przeanalizowaniu składowanych produktów i natężenia przeprowadzanych procesów kolejnym krokiem jest dobranie odpowiedniego wyposażenia magazynowego i przygotowanie jego specyfikacji technicznej, czyli tak zwany projekt aranżacyjny. W skład planu wyposażenia wchodzą:

System składowania

Optymalizacja powierzchni składowania przy wykorzystaniu najpowszechniej stosowanych w logistyce magazynowej systemów regałowych: regałów paletowych, regałów wspornikowych przeznaczonych do składowania dłużyc oraz towarów ponad gabarytowych oraz podestów obsługowych dedykowanych do składowania towarów na kilku poziomach.

System składowania

Systemy transportu

Właściwy dobór systemu transportu wewnętrznego dostosowanego do jednostek ładunkowych takich jak palety, paczki, pojemniki, umożliwia usprawnienie i przyspieszenie procesów transportu oraz kompletacji przy jednoczesnym uzyskaniu większego bezpieczeństwa towarów i pracowników.

Systemy transportu

Obsługa materiałów

Urządzenia do realizowania operacji magazynowych, które wchodzą w skład automatycznego systemu magazynowania, takie jak: owijarki, paskarki, wagi, drukarki, itp., pozwalają w stosunkowo krótkim czasie obniżyć koszty stałe i uzyskać wysokie wskaźniki efektywności magazynu.

Obsługa materiałów

Systemy automatyki

W ramach instalacji systemu przenośników oferujemy kompleksowe systemy sterowania i kontroli przepływu towarów umożliwiające zarządzanie transportem, buforowaniem i sortowaniem. Nasze systemy mogą współpracować z maszynami na liniach produkcyjnych, jak również komunikować się i współpracować z programami nadrzędnymi klasy WMS i MFC.

Systemy automatyki

Etap 4Projektowanie magazynu. Dodatkowe opcje projektu

Podstawowy projekt magazynu może być poszerzony o opracowanie koncepcji architektonicznej magazynu oraz wytyczne do systemu informatycznego WMS.

Wytyczne do projektu wms

W ramach oferty proponujemy opracowanie sposobu zarządzania magazynem za pomocą systemu informatycznego, co ułatwi procesy wewnątrzmagazynowe i ograniczy liczbę zasobów ludzkich. W ramach usługi uzupełniającej projektowanie magazynów, oszacowujemy wytyczne do systemu informatycznego na podstawie wcześniej zrobionych obliczeń lub danych dostarczonych przez klienta oraz funkcje jakie powinien spełniać system informatyczny.

Wytyczne do projektu wms

Koncepcja architektoniczna

Dla klientów rozpoczynających pracę z magazynem, jednak nie posiadających jeszcze hali magazynowej, stworzyliśmy ofertę projektu architektury obiektu i sposobu zagospodarowania terenu inwestycyjnego. Poza wyznaczeniem parametrów hali oraz układu dróg i placów manewrowych, opracowujemy szczegółowy projekt, w którego skład wchodzą plany: warunków ochrony pożarowej, instalacji elektrycznych, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Koncepcja architektoniczna

Zakres prac

Całościowe spojrzenie na proces inwestycyjny z punktu widzenia projektu logistycznego przed budową magazynu
lub jego istotną modernizacją daje unikalną możliwość minimalizacji czasu i kosztów przedsięwzięcia.

 • obliczenie pracochłonności procesów logistycznych,
 • dobór wyposażenia magazynowego,
 • specyfikacja techniczna zastosowanych urządzeń,
 • zestawienie nakładów inwestycyjnych,
 • określenie natężenia przepływu materiałów na wejściu i wyjściu,
 • wyznaczenie bezpiecznych poziomów zapasów,
 • rozlokowanie grup asortymentowych w strefach funkcjonalnych,
 • oszacowanie wytycznych do systemu informatycznego,
 • określenie sposobu zarządzania magazynem za pomocą systemu informatycznego,
 • obliczenie ilości pracowników i urządzeń,
 • obliczenie wskaźników technicznych i ekonomicznych,
 • obliczenie pojemności i powierzchni magazynu,
 • zoptymalizowanie koncepcji architektonicznej hali magazynowej,
 • zestawienie kosztów eksploatacyjnych i operacyjnych.

Obszary naszej oferty

Kompleksowe rozwiązania logistyki wewnątrzmagazynowej, wszystko w jednym miejscu!

Zamknij